ფედერალური, შტატის და მუნიციპალური ხელისუფლება ხორციელდება დამოუკიდებლად, სუბსიდიარულობის, გამჭვირვალობის, სამოქალაქო მონაწილეობისა და საზოგადოებრივი ანგარიშვალდებულების საფუძველზე და საზოგადოებრივი ინტერესის შესაბამისად

Advertisements