პალატის უფლებამოსილება წყდება ახალარჩეული პალატის პირველი შეკრებისთანავე.

ერთი და იგივე პირი ერთი და იგივე პალატის წევრად შეიძლება აირჩეს ზედიზედ მხოლოდ 2-ჯერ

პალატა მუშაობას შეუდგება, თუ დადასტურებულია მის წევრთაა არანაკლებ 2/3-ის უფლებამოსილება.

პალატა იკრიბება მორიგ სესიაზე წელიწადში 140 დღის განმავლობაში.

Advertisements