იუსტიციის საბჭოს უფლებამოსილებებს კანონით დადგენილ შემთხვევებსა და წესით ახორციელებენ მისი კომიტეტები.

კომიტეტის წევრებს ირჩევს იუსტიციის საბჭო საკუთარ წევრთაგან, ისე რომ

კომიტეტის წევრთა ნახევარს მოსამართლეები შეადგენენ,

არჩეული იყოს თანაბარი რაოდენობის უზენაესი, სააპელაციო, საერთო მოსამართელე და მაგისტრატი

Advertisements