ინიცირების უფლებამოსილება – ფედერალური მთავრობა, პარლამენტი, შტატითა და მუნიციპალიტეტების არანაკლებ მესამედი. ერთი შტატიდან შეიძება იყოს ინიციატორი მუნიციპალიტეტების არაუმეტეს მეხუთედისა.

კონსტიტუციის გადასინჯვისათვის ტარდება კონსტიტუციური კონვენტის არჩევნები.

პირს, რომელიც კენჭს იყრის კონსტიტუციური კონვენტის არჩევნებში, მომდევნო 10 წლის მანძილზე უფლება არ ექნება დაიკავოს რაიმე პოლიტიკური თანამდებობა.

Advertisements