საჯარო მოხელეს არ შეიძლება ეკავოს 2 საჯარო თანამდებობა

საჯარო მოხელეს ეკრძალება ისეთი შემოსავლის ან სხვა სიკეთის მიღება, რომელიც საფრთხეს უქმნის საჯარო სამსახურის მიუკერძოებლობას და დამოუკიდებლობას

საჯარო მოხელე, კანონით დადგენილ შემთხვევებსა და წესით, უფლებამოსილია საჯარო სამსახურს გარე საქმიანობიდან მიიღონ შემოსავალი, რომელიც უნდა იყოს გონივრული, პროპორციული და იმის ექვივალენტური, რასაც ანალოგიურ ვითარებაში კერძო პირი მიიღებდა

საჯარო სამსახურის დამოუკიდებლობის და მიუკერძოებლბის უზრუნველსაყოფად, კანონით შეიძლება დაწესდეს

საჯარო მოხელის თანამდებობასთან სხვა თანამდებობის, საქმიანობის, გაერთიანების წევრობის შეუთავსებლობის შემთხვევები

საჯარო მოხელის მიერ საკუთარი და ოჯახის წევრების ქონებისა და შემოსავლების, აგრეთვე ქონების წარმომავლობის და შემოსავლის წყაროების დეკლარირების ვალდებულება

Advertisements