დაუშვებელია დემოკრატიის უზრუნველმყოფი ინსტიტუტების ბიუჯეტის შემცირება წინა წლის ბიუჯეტთან შედარებით.

დემოკრატიის უზრუნველმყოფი ინსტიტუტები თავად იღებს გადაწყვეტილებას სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისთვის გამოყოფილ სახსრების განაწილების თაობაზე.

Advertisements