კონვენტის მიერ ცვლილებები მიღებულ უნდა იყოს მისი არჩევიდან 2 წლის ვადაში.

რატიფიკაციის პროცესი უნდა დასრულდეს კონვენტის მიერ ტექსტის მიღებიდან 5 წლის ვადაში.

თუ დადგენილ ვადაში კონვენტი ვერ ახერხებს ცვლილებების მიღებას, ან არ დასრულდა რატიფიკაციის პროცესი, კონსტიტუციის გადასინჯვის პროცედურა წყდება.

პარლამენტს უფლება აქვს ხმათა 2/3-ით გააგრძელოს ეს ვადები კიდევ 1 წლით.

“დამატებულ” დროში მათ, ვინც უკვე მოახდინა ცვლილებათა რატიფიკაცია, უფლება აქვთ მოახდინონ დენონსირება იმავე წესით, როგორც მოხდა რატიფიკაცია.

დაუშვებელია უარყოფილი საკონსტიტუციო ცვლილებების ხელახალი ინიცირება შემდეგი 5 წლის განმავლობაში

Advertisements