კონვენტის მიერ მიღებული ცვლილებების რატიფიკაცია უნდა მოახდინოს მთავრობამ, პარლამენტმა და შტატების 3/4-მა.

მთავრობამ, პარლამენტმა და ლეგისლატურებმა რატიფიკაციის გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს ხმათა 2/3-ით.

საკონსტიტუციო საბჭომ უნდა დაადასტუროს გადასინჯვის პროცედურის კონსტიტუციურობა.

Advertisements